Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Elán Car s.r.o.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží autoelektriky (dále jen zboží) a jsou závazné při prodeji našich produktů kupujícímu (obchodnímu partnerovi-dále jen „OP“).

Chcete se stát naším obchodním partnerem ?
Kontaktujte našeho obchodního zástupce který s Vámi projedná cenové hladiny a obchodní podmínky.

Obchodní oddělení pouze pro velkoobchodní partnery
Obchodní zástupce - Brno a Morava - Ludvík Dvořák, tel.: 734 252 989, e-mail: ludvik.dvorak@elancar.cz

Obchodní zástupce - Praha a Čechy - Aleš Pěnička, tel.: 734 150 321, e-mail: ales.penicka@elancar.cz

Registrace obchodního partnera
Před prvním odběrem zboží s využitím velkoobchodních slev je nutná registrace OP. Předpokladem úspěšného zaregistrování v naší databázi je zaslání kopie dokladu o podnikání - živnostenského listu v oboru Opravy motorových vozidel, Autodoprava, Nákup a prodej (týká se jen velkoobchodů a maloobchodů s náhradními díly na automobily), popř. osvědčení o DIČ - faxem, emailem nebo Českou poštou. Pro usnadnění komunikace prosíme o sdělení kontaktů /telefonní čísla, email, www…/ a přesnou adresu dodání. Registrací Vám bude umožněno nakupovat za výhodné a ještě výhodnější velkoobchodní ceny.

Slevy
Sleva 0 až 100% se počítá z koncové maloobchodní ceny bez DPH. Zákaznické slevy, kupónové slevy ani jiné slevy se nesčítají. Zákazník si vybere pouze jednu z nabízených slev. Platnost všech kupónu a akcí je 3 měsíce od data vydání, pokut není uvedeno jinak.

OP poskytujeme slevy dle následujících kritérií :
- obchodní orientace (obchodník, autoservis, autodoprava…)
- šíře a množství odebíraného sortimentu
- platební morálky

Objednávky

Objednávky přijímáme telefonicky, faxem, emailem nebo pomocí našeho e-obchodu, případně při osobní návštěvě našich prodejen. Adresy a kontakty na naše provozovny naleznete na www.elancar.cz/kontakt
Prvořadým cílem našeho ústavu je naplnění snů, potřeb a požadavků našich OP. Podílet se na tom chtějí i naši pravidelně školení prodejci, kteří jsou připraveni na rozlousknutí toho nejzapeklitějšího oříšku, stejně jako na náročnou rozpravu o rozmarech počasí. K úspěšnému a rychlému vyřízení objednávky je vhodné mít připravené zákaznické číslo, které bude OP přiděleno po registraci, či IČO, objednací číslo dílu a způsob dopravy. V případě absence objednacího čísla, originální číslo dílu či celku, v případě dílů zapalování aplikační data.

Doprava
Cena dopravného a dobírkovného se řídí platným ceníkem konkrétního smluvního přepravce. Při nepřevzetí objednaného zboží účtujeme odběrateli náklady spojené s pokusem o doručení zásilky.
Velkoobchodním partnerům z Prahy nabízíme od roku 1999 denní rozvozy v pravidelných časech. Objednané zboží je expedováno z centrály v Praze 9 – Vysočanech. Při odběru zboží nad 2000 Kč je doprava samozřejmě zdarma.

Dodací lhůta
Většinu sortimentu máme stále trvale skladem a expedujeme v nejbližším možném termínu po přijetí objednávky.
- Denní rozvozy – týž den, nejpozději 180 minut od výjezdu vozu
- Noční expres – následující den nejpozději do 7:00 hod.
- Ostatní služby – následující den dopoledne

Pokud není zboží skladem, prozvoníme celý svět, abychom požadovaný díl v co nejkratší době expedovali.

Platební styk
Zboží zůstává majetkem dodavatele až do jeho úplného zaplacení! Zboží zasíláme na dobírku. Stálým OP poskytujeme možnost platby fakturou se splatností, standardně 14 dnů. Za každý den z prodlení platby účtujeme 0,05% z dlužné částky.

Online platba
Po odeslání objednávky má Plátce možnost využít službu ePlatba, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím  internet bankingu odešle Platbu. Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments,a.s.
Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

Záruka
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží OP a je garantována po dobu 24 měsíců, na některé zboží /komponenty, repasované zboží/ se vztahuje záruční doba pouze 3 nebo 6 měsíců, dle platných právních předpisů. Faktura slouží zároveň jako záruční list. Dojde-li k výměně zboží, začne záruční doba znovu běžet ode dne převzetí nového zboží.

Podmínky a uznání záruky.

Veškeré námi dodávané výrobky musí být namontovány odborným servisem, jinak nebude záruka uznána. Podmínky odborné montáže splňují jen právnické a fyzické osoby s příslušným oprávněním živnostenského úřadu. OP prodávající naše zboží dále jsou povinni prokazatelně upozornit své odběratele na povinnost provést montáž odborným servisem. Odpovědnost za vady zboží, pro které platí záruční doba, zanikne, nebyla-li uplatněna v záruční době a to prokazatelným způsobem - písemnou formou. (viz. dále Reklamační list).

Reklamační podmínky.
Místem uplatnění reklamace je provozovna dodavatele. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně - vyplněním "Reklamačního listu", bez něj nebude reklamace přijata k reklamačnímu řízení. Reklamace bude zákazníkovi vyřízena v zákonem stanovené lhůtě /č.z. 634/1992 Sb./, tzn. do 30-ti kalendářních dní. Pouze ve složitých a vyjímečných případech /například posouzení závady přímo u výrobce/ má Elán car s.r.o. vyhrazeny tři měsíce, tzn. 90 kalendářních dní. Naší snahou je však samozřejmě zkrátit tyto lhůty na zcela nejnutnější minimum. Oprávněnost každé reklamace a posouzení odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady provede odborný pracovník prodávajícího (reklamační technik) a své stanovisko sdělí reklamujícímu písemnou formou, telefonicky, nebo emailem.

Reklamované zboží je reklamující povinen předat prodávajícímu:
- úplné
- neporušené
- čisté

Reklamace nemůže být uznána za oprávněnou:
- jestliže je zboží reklamováno po záruční době
- jestliže byly na zboží porušeny ochranné pečetě, či samolepky výrobce, nebo je poškozený originální obal
- jestliže bylo zboží neodborně nainstalováno, upravováno nebo opravováno
- jestliže je zboží používáno v rozporu s přiloženým návodem na obsluhu
- jestliže je zboží opotřebováno v důsledku svého používání

Zboží k reklamaci doručuje OP na své vlastní náklady. Reklamující nemůže měnit uplatněné reklamační nároky, není-li dohodnuto jinak. V ostatních případech se řídíme příslušnými platnými právními předpisy. Reklamované zboží zaslané na dobírku bude odmítnuto!

Vyzvednutí reklamovaného zboží
Podle § 656 obč. zák. je spotřebitel povinen vyzvednout si věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy reklamace měla být vyřízena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od doručení vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit prodávajícímu, resp. záručnímu servisu poplatek za uskladnění.
Nevyzvedne-li si spotřebitel věc ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen ji vyzvednout (tedy do sedmi měsíců od uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace), má poskytovatel služby právo reklamovanou věc prodat. Je-li poskytovateli služby známa adresa spotřebitele a jde-li o věc větší hodnoty (podle nařízení vlády č. 258/1995 Sb. je věcí větší hodnoty věc přesahující hodnotu 3 000 Kč), je prodávající povinen o zamýšleném prodeji spotřebitele předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k vyzvednutí věci. Za takovou přiměřenou lhůtu lze považovat přibližně dva týdny.
Dojde-li k prodeji nevyzvednuté věci, je prodávající povinen na požádání vyplatit spotřebiteli výtěžek prodeje po odečtení poplatku za uskladnění a nákladů prodeje. Právo na výplatu tohoto výtěžku se promlčuje uplynutím obecné tříleté promlčecí doby ode dne prodeje věci.

Zboží na které nebyla uznána reklamace a zákazník si ho do šesti měsíců nevyzvedne bude zlikvidováno na náklady firmy Elán car.

Reklamační list
Reklamační list slouží jako průvodní dokument reklamované součástky. V případě závady nebo nefunkčnosti odebrané součástky jej použijte k detailnímu popisu této závady.
V Reklamačním listě vždy uvádějte:
- Datum
- Název firmy
- Číslo faktury, z které reklamované zboží pochází
- Objednací číslo náhradního dílu
- Kontaktní osobu a telefonní číslo na ni
- Adresu
- Zákaznické číslo, nebo IČO
- Co nejpřesnější popis závady, jak se projevuje a za jakých podmínek.
Při oprávněné reklamaci postupujeme následovně:
Reklamaci řešíme bezodkladně, výměnným způsobem kus za kus nebo částku za reklamované zboží dobropisujeme. Při prokazatelně chybějícím množství nebo druhu zboží mezi skutečně dodaným zbožím a množstvím uvedeným na faktuře nebo dodacím listě, chybějící zboží bezodkladně dodáme.
Při neoprávněné reklamaci:
Je na rozhodnutí zákazníka, zda-li bude chtít předmět reklamace poslat zpět na své náklady, vyzvedne si jej osobně na prodejně, nebo dá souhlas k ekologické likvidaci.

Odstoupení od kupní smlouvy:

Zakoupené zboží je možné bezplatně a bez udání důvodu vrátit do 30 dní od expedice. V případě překročení této lhůty je dodavatel oprávněn účtovat storno poplatek z ceny zakoupeného dílu dle následujících kritérií.
0 - 30 dní 0%
31 - 60 dní 20%
61 - 90 dní 30%
91 – 120 dní 60%
déle než 121 – zboží je nevratné

Zboží, které skladem běžně nedržíme a zákazník si ho na vlastní žádost objednal, nelze až na některé vyjímky vrátit. Vracené zboží zašle OP na vlastní náklady nebo dodá osobně spolu se Zpětným listem. V případě nepřiložení řádně vyplněného Zpětného listu vracíme zboží zpět na náklady odběratele.
Neprodleně po obdržení, kontrole zboží a posouzení případu vystavíme dobropis na vrácený díl a zasíláme příslušnou částku zpět OP na bankovní účet nebo ji vyplácíme osobně v místě provozovny. Vrácené zboží je zákazník povinnen předat prodávajícímu:
- úplné
- neporušené
- nepoužité
- čisté
- v originálním, čistém a neporušeném balení
Nedodržení i jediné podmínky má za následek nemožnost vrátit zboží.


Reklamované i vrácené zboží přebíráme pouze za předpokladu, že je doručeno některou službou České pošty, přepravní službou PPL, DPD, nebo osobně doručené na naši adresu. Za převzetí zboží doručené jiným způsobem neručíme.

Zákazník je povinen se s těmito VOP seznámit. Nákupem zboží potvrzuje zároveň souhlas s podmínkami v něm uvedenými a zavazuje se jím řídit.

Reklamační list
Reklamační list - Poděbradská Praha 9 pdf
Reklamační list - Pikovická Praha 4 pdf

Zpětný list
Zpětný list – Poděbradská Praha 9 pdf
Zpětný list – Pikovická Praha 4 pdf