Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Elán Car s.r.o., PLATNÉ OD 7. 2. 2023

1. PRODÁVAJÍCÍ
ELÁN CAR s. r. o.
se sídlem Pikovická 208/9, 147 00 Praha 4
IČ: 26477343
DIČ: CZ26477343
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze C84801

Dále jen „prodávající“

Právní vztahy mezi prodávající ELÁN CAR s.r.o., se sídlem Pikovická 208/9, 147 00 Praha 4 - Braník, identifikační číslo: 26477343, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 84801 (dále jen „prodávající“) a právnickou nebo fyzickou osobou (dále též jen jako „kupující“) vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) prostřednictvím internetového nebo kamenného obchodu prodávajícího se řídí právem České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále též jen jako „VOP“). VOP jsou vydány v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).


2. PRÁVNÍ REŽIM
2.1. Objednávání zboží, jeho dodání, placení, způsob a možnosti uplatnění práv z vad, jakož i všechny další práva a povinnosti z obchodů uskutečněných prostřednictvím kamenného nebo internetového obchodu se řídí těmito obchodními podmínkami, zákonnými ustanoveními platných právních předpisů a ujednáními mezi smluvními stranami.
2.2. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Pro případné spory mezi smluvními stranami budou příslušné české soudy dle platné a účinné legislativy.
2.3. Ustanovení odchylná od VOP lze sjednat výhradně v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP. Kupní smlouva je prodávajícím elektronicky archivována a není veřejně přístupná.
2.4. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v jeho účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), jakož i předpisy souvisejícími.
2.5.  Registrace obchodního partnera
Před prvním odběrem zboží s využitím velkoobchodních slev je nutná registrace OP. Předpokladem úspěšného zaregistrování v naší databázi je zaslání kopie dokladu o podnikání - živnostenského listu v oboru Opravy motorových vozidel, Autodoprava, Nákup a prodej (týká se jen velkoobchodů a maloobchodů s náhradními díly na automobily), popř. osvědčení o DIČ - faxem, emailem nebo Českou poštou. Pro usnadnění komunikace prosíme o sdělení kontaktů /telefonní čísla, email, www…/ a přesnou adresu dodání. Registrací Vám bude umožněno nakupovat za výhodné a ještě výhodnější velkoobchodní ceny.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. I když se snažíme, aby všechny údaje na e-shopu byli pravdivé a aktuální, může se stát, že nám dodavatel dodal nesprávné údaje. Některé fotky mohou být pouze ilustrační. Při nejasnostech doporučujeme kontaktovat naše prodejce.
3.2.  Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji spolu s popisem jejich hlavních vlastností (tvar, materiál, rozměr atd.) včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno na území České republiky. Kupující potvrzuje svůj souhlas se způsobem dopravy a výší balného a dopravného potvrzením a odesláním objednávky.
Doprava a platba je podrobně vysvětlena na samostatné stránce.
3.4. Potvrzení a odeslání formuláře objednávky zákazníkem je považováno za návrh k uzavření kupní smlouvy, na základě kterého dodavatel rezervuje objednané zboží. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávkového formuláře vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávkového formuláře. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávkovém formuláři jsou Prodávajícím považovány za správné.
3.5.  Na základě objednávky kupujícího zašle prodávající elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce potvrzení, ve kterém zpravidla informuje o pravděpodobném termínu odeslání zboží kupujícímu. Kupní smlouva je uzavřena zasláním emailové zprávy s potvrzením objednávky kupujícímu, popřípadě potvrzením aktuální ceny kupujícím dle čl. 3.5. těchto VOP.
3.6. Ceny jsou platné tak, jak jsou uvedeny v internetovém obchodě,  mohou se však lišit od cen v kamenných prodejnách. Pokud byla např. z důvodu administrativní či technické chyby u zboží uvedena u objednaného zboží chybná cena, bude na toto kupující upozorněn emailem. Současně objednávka není považována za závaznou, dokud jí kupující nepotvrdí s aktuální cenou.
3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.
3.8. Kupující je oprávněn svoji objednávku stornovat odpovědí na  potvrzovací email vložením textu "STORNO" do předmětu zprávy. V případech objednávek, které budou tímto způsobem stornovány až po předání zboží prodávajícím k přepravě, čímž dojde k odstoupení od smlouvy kupujícím se tento zavazuje uhradit ve prospěch odstupné ve výši 500,- Kč, představující náklady prodávajícího s administrativou spojenou s ukončením smlouvy.
3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atp.) si hradí kupující sám.
3.10. Odstoupení od kupní smlouvy:
Odstoupení od smlouvy dle § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,občanského zákoníku.
Kupující je oprávněn vrátit Prodávajícímu nepoužité, kompletní a nepoškozené Zboží, které je v původním nepoškozeném obalu.  Pokud předloží Prodávajícímu originál faktury/dodacího listu podepsaný Kupujícím, a to ve lhůtě do 14 dní ode dne dodání Zboží. Vrátí-li Kupující Zboží ve lhůtě do 14 kalendářních dnů od data dodání Zboží, vzniká mu nárok na vrácení zaplacené Kupní ceny zakázky.
Zboží, které  není běžně skladem a zákazník si ho na vlastní žádost objednal, nelze až na některé vyjímky vrátit. Vracené zboží zašle OP na vlastní náklady nebo dodá osobně spolu se Zpětným listem. V případě nepřiložení řádně vyplněného Zpětného listu vracíme zboží zpět na náklady odběratele.
Neprodleně po obdržení, kontrole zboží a posouzení případu vystavíme dobropis na vrácený díl a zasíláme příslušnou částku zpět OP na bankovní účet nebo ji vyplácíme osobně v místě provozovny. Vrácené zboží je zákazník povinnen předat prodávajícímu:
- úplné
- neporušené
- nepoužité
- čisté
- v originálním, čistém a neporušeném balení
Nedodržení i jediné podmínky má za následek nemožnost vrátit zboží.

3.11 Zboží které nelze vrátit
Upozorňujeme zákazníky, že zboží jako jsou například žárovky nebo výbojky nelze vrátit. V případě porušení originální pečeti na krabičce, žárovky nelze vrátit. Jedná se o zboží prodávané v uzavřeném či zataveném obalu, které je tímto chráněno proti poškození. Pokud je z tohoto obalu vyňato, z hygienických a jiných důvodů jej není možné vrátit. Po případném neodborném zacházení se žárovkou, či výbojkou nemůžeme novému zákazníkovi zaručit její 100% kvalitu (dotyk nechráněnou rukou na sklo při neodborném zacházení žárovku znehodnotí). Předpokládáme, že ani vy sami byste si nechtěli koupit rozbalenou žárovku, u které je porušena pečeť kvality.
Doporučujeme se důkladně seznámit s typem žárovky či výbojky, která do vašeho vozu patří ještě před rozbalením žárovek!

Dle zákona o odstoupení od smlouvy §1837/g Znění od 6. 1. 2023 je na tyto produkty výjimka a nevztahuje se na ně 14 denní lhůta na vrácení.

Reklamované i vrácené zboží přebíráme pouze za předpokladu, že je doručeno některou službou České pošty, přepravní službou PPL, DPD, nebo osobně doručené na naši adresu. Za převzetí zboží doručené jiným způsobem neručíme. Vrácené zboží neodesílejte na dobírku. Takto odesláné zboží nepřijímáme.
Zákazník je povinen se s těmito VOP seznámit. Nákupem zboží potvrzuje zároveň souhlas s podmínkami v něm uvedenými a zavazuje se jím řídit.

Reklamační list
Reklamační list pdf po stažení a uložení lze vyplnit elektronicky, případně uložit a poslat mailem nebo vytisknout vyplněný 
Zpětný list pdf po stažení a uložení lze vyplnit elektronicky, případně uložit a poslat mailem nebo vytisknout vyplněný 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
•    a) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce pouze po ČR
•    b) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího

•    c) v hotovosti, platební kartou nebo u registrovaných odběratelů převodem na bankovní účet prodávajícího na provozovně prodávajícího, kde si kupující osobně převezme objednané zboží. Toto platí pouze v případě osobního převzetí zboží
•    d) z důvodu velkého množství nevyzvednutých zásilek na Slovensko jsme byli nuceni ponechat pouze tyto platební možnosti: Okamžitá on-line platba kartou při objednání VISA / Master, Okamžitý on-line převod z účtu ePlatba+, převodem na účet.
4.2. Cena stejného produktu na prodejně může být odlišná od ceny na e-shopu. Internetové objednávky se odesílají z centrálního skladu proto v ceně nemusí být zahrnuty vícenáklady, jestli že chcete využít výhodnější cenu objednejte si zboží na e-shopu s osobním odběrem ZDARMA na pobočce.
4.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
Doprava a platba je podrobně vysvětlena na samostatné stránce.
4.4. V případě platby v hotovosti, platební kartou či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná standardně 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. Zboží zůstává majetkem dodavatele až do jeho úplného zaplacení!. Za každý den z prodlení platby účtujeme 0,05% z dlužné částky.
4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen zaplatit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího zaplatit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Veškeré platební údaje sdělí prodávající kupujícímu v potvrzení jeho objednávky. Při bezhotovostní platbě je kupující povinen uvést správný variabilní symbol, který mu byl pro transakci přidělen prodávajícím. V opačném případě prodávající nezaručuje termín dodání zboží.
4.6. Po odeslání objednávky má Plátce možnost využít službu ePlatba, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím  internet bankingu odešle Platbu. Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments,a.s.

Loga.png (33 KB)
Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.
4.7. Storno a refundace platby: V případě stornování objednávky, která byla již předem zaplacena převodem anebo online platební kartou, o vrácení peněz se postaráme automaticky. Platby se snažíme vrátit v co nejkratším termínu, obvykle do 7 pracovních dnů. Nejpozději vám budou peníze vráceny do 14 dnů od zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy. Nejedná se o prodlení z naší strany ale o prodlení u zpracovatele karetních transakcí, který je prostředníkem ve vztahu Provozovatele a karetních asociací.
Karetní asociace, zejména Visa, MasterCard, Diners Club, Discover, JCB, je organizace poskytující bankám oprávnění k vydávání platebních karet a zpracování karetních transakcí.
4.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího případně ji zašle společně se zasílaným zbožím.
4.10. Každý registrovaný zákazník nákupem zboží v hodnotě nad 100kč přes E-shop získává věrnostní body, tyto body lze proměnit za odměny, které naleznete po přihlášení v kategorii Věrnostní program.  
V případě že body neproměníte za žádnou z nabízených odměn do jednoho roku od nákupu, body automaticky propadnou.


5. ZASLÁNÍ ZBOŽÍ
5.1. Způsob doručení zboží určuje kupující, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Zboží je zásadně vypravováno na adresu uvedenou v objednávce. Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené se zvoleným způsobem dopravy. Účinky odevzdání věci kupujícímu nastávají jejím předáním prvnímu dopravci.
5.2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.3. Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.
5.4. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží nemohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
5.5. Přesný termín, kdy bylo zboží z zasláno kupujícímu sdělí prodávající na vyžádání kupujícímu emailem.
5.6. Kupující je oprávněn převzít zboží i v provozovně prodávajícího, pokud je tak sjednáno.
5.7. Na kupujícího přechází nebezpečí škody na věci současně s předáním věci prvnímu přepravci, případně převzetím věci v provozovně prodávajícího pokud je smluveno osobní převzetí věci.
5.8. Pokud není mezi stranami ujednáno jinak, je prodávající povinen kupujícímu odeslat či předat zboží až po úhradě kupní ceny. Toto neplatí v případě zaslání zboží na dobírku. Kupující není oprávněn požadovat dřívější zaslání či dodání zboží.


6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE ZBOŽÍ
Vytknutí vad a veškeré reklamace se řídí Reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek, a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Reklamované Zboží je přijímáno na všech prodejních místech Společnosti, event. v sídle Společnosti, a to pouze ve lhůtě k uplatnění práv z vadného plnění, resp. záruční době. Reklamační řád a vzor reklamačního protokolu je uveřejněn na www.elancar.cz.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží OP a je garantována po dobu 24 měsíců, na některé zboží /komponenty, repasované zboží/ se vztahuje záruční doba pouze 3 nebo 6 měsíců, dle platných právních předpisů. Faktura slouží zároveň jako záruční list. Dojde-li k výměně zboží, začne záruční doba znovu běžet ode dne převzetí nového zboží.
6.1. Podmínky a uznání záruky.
Veškeré námi dodávané výrobky musí být namontovány odborným servisem, jinak nebude záruka uznána. Podmínky odborné montáže splňují jen právnické a fyzické osoby s příslušným oprávněním živnostenského úřadu. OP prodávající naše zboží dále jsou povinni prokazatelně upozornit své odběratele na povinnost provést montáž odborným servisem. Odpovědnost za vady zboží, pro které platí záruční doba, zanikne, nebyla-li uplatněna v záruční době a to prokazatelným způsobem - písemnou formou. (viz. dále Reklamační list).
6.2. Reklamační podmínky.
Místem uplatnění reklamace je provozovna dodavatele. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně - vyplněním "Reklamačního listu", bez něj nebude reklamace přijata k reklamačnímu řízení. Reklamace bude zákazníkovi vyřízena v zákonem stanovené lhůtě /č.z. 634/1992 Sb./, tzn. do 30-ti kalendářních dní. Pouze ve složitých a vyjímečných případech /například posouzení závady přímo u výrobce/ má Elán car s.r.o. vyhrazeny tři měsíce, tzn. 90 kalendářních dní. Naší snahou je však samozřejmě zkrátit tyto lhůty na zcela nejnutnější minimum. Oprávněnost každé reklamace a posouzení odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady provede odborný pracovník prodávajícího (reklamační technik) a své stanovisko sdělí reklamujícímu písemnou formou, telefonicky, nebo emailem.

Reklamované zboží je reklamující povinen předat prodávajícímu:
- úplné
- neporušené
- čisté

Reklamace nemůže být uznána za oprávněnou:
- jestliže je zboží reklamováno po záruční době
- jestliže byly na zboží porušeny ochranné pečetě, či samolepky výrobce, nebo je poškozený originální obal
- jestliže bylo zboží neodborně nainstalováno, upravováno nebo opravováno
- jestliže je zboží používáno v rozporu s přiloženým návodem na obsluhu
- jestliže je zboží opotřebováno v důsledku svého používání

Zboží k reklamaci doručuje OP na své vlastní náklady. Reklamující nemůže měnit uplatněné reklamační nároky, není-li dohodnuto jinak. V ostatních případech se řídíme příslušnými platnými právními předpisy. Reklamované zboží zaslané na dobírku bude odmítnuto!
6.3. Vyzvednutí reklamovaného zboží
Podle § 656 obč. zák. je spotřebitel povinen vyzvednout si věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy reklamace měla být vyřízena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od doručení vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit prodávajícímu, resp. záručnímu servisu poplatek za uskladnění.
Nevyzvedne-li si spotřebitel věc ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen ji vyzvednout (tedy do sedmi měsíců od uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace), má poskytovatel služby právo reklamovanou věc prodat. Je-li poskytovateli služby známa adresa spotřebitele a jde-li o věc větší hodnoty (podle nařízení vlády č. 258/1995 Sb. je věcí větší hodnoty věc přesahující hodnotu 3 000 Kč), je prodávající povinen o zamýšleném prodeji spotřebitele předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k vyzvednutí věci. Za takovou přiměřenou lhůtu lze považovat přibližně dva týdny.
Dojde-li k prodeji nevyzvednuté věci, je prodávající povinen na požádání vyplatit spotřebiteli výtěžek prodeje po odečtení poplatku za uskladnění a nákladů prodeje. Právo na výplatu tohoto výtěžku se promlčuje uplynutím obecné tříleté promlčecí doby ode dne prodeje věci.
Zboží na které nebyla uznána reklamace a zákazník si ho do šesti měsíců nevyzvedne bude zlikvidováno na náklady firmy Elán car.
6.4. Reklamační list
Reklamační list slouží jako průvodní dokument reklamované součástky. V případě závady nebo nefunkčnosti odebrané součástky jej použijte k detailnímu popisu této závady.
V Reklamačním listě vždy uvádějte:
- Datum
- Název firmy
- Číslo faktury, z které reklamované zboží pochází
- Objednací číslo náhradního dílu
- Kontaktní osobu a telefonní číslo na ni
- Adresu
- Zákaznické číslo, nebo IČO
- Co nejpřesnější popis závady, jak se projevuje a za jakých podmínek.
Při oprávněné reklamaci postupujeme následovně:
Reklamaci řešíme bezodkladně, výměnným způsobem kus za kus nebo částku za reklamované zboží dobropisujeme. Při prokazatelně chybějícím množství nebo druhu zboží mezi skutečně dodaným zbožím a množstvím uvedeným na faktuře nebo dodacím listě, chybějící zboží bezodkladně dodáme.
Při neoprávněné reklamaci:
Je na rozhodnutí zákazníka, zda-li bude chtít předmět reklamace poslat zpět na své náklady, vyzvedne si jej osobně na prodejně, nebo dá souhlas k ekologické likvidaci.


7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
7.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1písm. e) občanského zákoníku.
7.2. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
7.3. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho objednávce.
7.4. Prodávající neodpovídá kupujícímu, pokud mu tento nesdělí aktuální kontaktní údaje odlišné od údajů uvedených v jeho objednávce.
7.5. Kupující je oprávněn od smlouvy s prodávajícím odstoupit postupem dle čl. 3.7. VOP.


8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Prohlášení o péči věnované soukromí a utajení osobních údajů.
8.1. Prohlášení o ochraně osobních údajů
Společnost Elán car s.r.o.. IČO: 26477343 se řídí při zpracování informací o zákaznících platnými zákony České republiky, zejména zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Veškeré informace o zákaznících slouží výhradně pro interní potřebu společnosti, kromě nezbytného kontaktu a údajů o adrese, které jsou v případě dopravy zboží předávány přepravním společnostem.
8.2. Co shromažďujeme?
Elán car shromažďuje především informace zadané do fakturačních formulářů. Povinnými údaji jsou jméno a příjmení nebo firma, e-mail, telefon, ulice, město a PSČ. Díky tomu jsme schopni Vás přiřadit k Vašemu Elán car účtu, který u všech přihlášených uživatelů obsahuje historii nákupů.
Přepravcům budou předány tyto informace: jméno, příjmení, adresa, doručovací adresa, odesílatel, příjemce, e-mail, telefonní číslo, datum uskutečnění přepravy, udaná cena a hmotnost zásilky.
„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“
8.3. Jak lze manipulovat s osobními údaji?
Osobní údaje o zákaznících shromažďujeme po dobu jejich zpracování. Zákazník může své údaje prohlédnout po přihlášení do klientského centra na stránkách www.elancar.cz. Osobní údaje je také možno vymazat z databáze společnosti. Písemné žádosti zasílejte na e-mail: prodej@elancar.cz
K čemu tyto údaje používáme?
Potřebujeme znát adresu, na kterou máme zboží dopravit, kontaktovat Vás v případě doplňujících dotazů nebo Vám poradit či doporučit produkty naší nabídky. Celkově nám usnadňují komunikaci se zákazníky.
Archivace dokladů včetně osobních údajů podle zákona o DPH
Povinnost uchovávat daňové doklady podle zákona o DPH mají daňové subjekty, ať už podnikatelé fyzické osoby, tak ostatní účetní jednotky.
Daňové doklady a osobní údaje se uchovávají po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.
8.3. Cookies
Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče.
Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a uchování obsahu košíku. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, abyste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.
8.4. Souhlas s poskytnutím osobních údajů
Elán car s.r.o. získává váš dobrovolný souhlas se zařazením poskytnutých údajů do databáze společnosti a jejich dalším zpracováním registrací na našich stránkách nebo potvrzením obchodních podmínek.  Jestliže se rozhodnete poskytnout osobní údaje (jakékoliv informace, podle kterých lze identifikovat vaši osobu), buďte ujištěni, že budou použity pouze s cílem podporovat vás jako našeho zákazníka.

9. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
9.1.  Komunikace mezi prodávajícím a kupujícím se uskutečňuje především emailem, a nevylučuje-li to povaha věci, též telefonicky či prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, ledaže tyto obchodní podmínky nebo zákon stanoví jinak.
9.2. Při zasílání zboží do zahraničí budou vždy konkrétní ujednání těchto VOP upřesněny v potvrzení objednávky prodávajícím. V takovém případě se použije obdobně ustanovení čl. 3.4. VOP.
9.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
9.4. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci . Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
9.5. Tyto VOP jsou účinné od 23. 5. 2018. Tyto VOP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy.
9.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Pikovická 208/9, 147 00  Praha 4 - Braník, emailová adresa elektronické pošty:info@elancar.cz, tel: +420 225 341 010
 
V Praze dne 16. 11. 2018.

EET: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

----------------------------------------------------------------

Obchodní podmínky platné od 20.5.2018 do 15.11.2018

Obchodní podmíky platné od 15.5. 2018 do 20.5.2018

Obchodní podmíky platné do 14.5. 2018